Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov in občinskih javnih cest in priključka na javno cesto